LEEUWARDEN – De provincie Fryslân start op 4 mei met de tweede aanvraagronde van het Iepenmienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân snel verder te brengen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk, dorp, stad of regio komen in aanmerking voor subsidie. Initiatiefnemers kunnen vanaf maandag 4 mei tot en met vrijdag 29 mei hun ideeën indienen via www.streekwurkloket.nl.

Provincie Fryslân stelt voor 2015 met het Iepenmienskipsfûns 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de Friese regio’s. Dit geld is bedoeld om goede ideeën en initiatieven verder te helpen. Initiatieven die ervoor zorgen dat de leefbaarheid in Fryslân verbetert. Voor dit fonds voegde de Provincie zeven budgetten samen met als doel sneller en slagvaardiger de energie in de regio te faciliteren. In het fonds zijn middelen opgenomen van programma’s op het gebied van leefbaarheid, openbaar vervoer, sociale innovatie, krimp, culturele activiteiten, zorg en lokale energie. Het Iepenmienskipsfûns staat voor Iepen Mienskip. Iedereen kan meedoen.

Belangrijke voorwaarde is dat inwoners gezamenlijk een projectidee indienen en uitvoeren. De projectbureaus en gemeenten in de vijf regio’s ondersteunen de indieners met het projectplan en de subsidieaanvraag. Een platform bestaande uit inwoners uit de regio adviseert bij de subsidietoekenning. De eerste ronde leverde in totaal 130 subsidieaanvragen op. Een gebiedsplatform bestaande uit inwoners uit het gebied adviseert bij de toekenning van de subsidies.

Streekwurk Fryslân

Streekwurk Fryslân werkt aan een bruisend en toekomstbestendig Fries platteland. Streekwurk Fryslân staat voor het samenwerkingsverband tussen provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en gemeenten. Via de streekagenda’s werken de partners in vijf gebieden aan een gezamenlijk uitvoeringsprogramma tot aan 2020. Daarnaast brengt Streekwurk Fryslân mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar. Zo maken we Fryslân sterker en mooier. Meer info: www.streekwurkloket.nl.

Bron: Provincie Fryslan

Share.

Comments are closed.