FRIESLAND – In Fryslân liggen goede kansen om gras te verwerken door middel van raffinage, blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de Wageningen Universiteit, Greenlincs en de Rijksuniversiteit Groningen. In Oentsjerk staat al een modelinstallatie die op deze manier gras verwerkt. Met deze installatie kan gras zo worden verwerkt dat er twee producten vrij komen: grassap en grasvezel. Eiwitten uit het grassap kunnen vervolgens gebruikt worden als krachtvoer voor vee. Van het grassap kan bijvoorbeeld ruwvoer voor koeien, karton of biocomposiet worden gemaakt.

Meerdere toepassingen 
De techniek voor raffinage kan nog verder ontwikkeld worden, zodat deze ook kan worden toegepast voor overige plantenresten. De op die manier verkregen producten bieden naar verwachting mogelijkheden voor meerdere toepassingen.

Kansen voor Fryslân 
CDA-Statenlid Maaike Prins noemt deze manier van verwerken van gras en plantenresten een nieuwe kans voor de Friese landbouwsector. Prins: “Dizze ynnovative wize van wurkjen slút oan by de provinsjale lânbou-aginda. Ien fan de punten yn dizze aginda is dat ynnovaasje yn’e lânbou stipe wurdt troch de provinsje. Dêrneist ha wy yn Fryslân al in soad kennis by bedriuwen en kennisynstellings, dus hjir leit in prachtige kâns om dit meiinoar fierder op te pakken. Bioraffinaazje biedt ek goeie kânsen om de útstjit fan skealike stoffen yn’e feehâlderij en fersmoarging fan grûnwetter tsjin te gean.” Maaike Prins vraagt het college van GS dan ook om te bekijken welke mogelijkheden hier liggen voor Fryslân en op welke manier de provincie hier in kan faciliteren.

Unieke positie 
Uit het gezamenlijk onderzoek blijkt namelijk dat Noord-Nederland en Fryslân met de bioraffinage uit kunnen groeien tot een wereldspeler van formaat, vanwege de unieke positie. Noord-Nederland heeft namelijk een goede combinatie van factoren zoals zeehavens, een chemie- en kunststoffencluster, landbouw-kennisinstellingen en veel akkerbouw en veehouderij.

Bron: CDA

Share.

Comments are closed.